Tomter

Bostadstomt med storslaget läge vid Fågelberget i Jomala

Kommun Jomala

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Karta

Ladda ner

Beskrivning

Bostadsområdet ligger på Kasbergets högst belägna delar på uppåt ca 65 meter över havet. Många tomter erbjuder vidsträckta vyer över Ålands hav, Slemmern och flygfältet men också utmanande lägen vid branta bergspartier.

Området Fågelberget utgör tomterna kring Ugglevägen, Falkvägen, Gladavägen samt norra delen av Havsörnsvägen.

Tomtstorlekarna är väl tilltagna och lämnar förutom stora byggrätter med intressanta planlösningar även möjligheter till öppna och vistelsevänliga gårdsytor.

Området blir ytterligare en del i ledet av de områden i Sviby/Dalkarby var det pågår en stark och positiv utveckling av infrastrukturen och som redan nu erbjuder ett stort utbud av bl.a. detaljhandel, matvarubutiker, kontorsfastigheter, speditionsfirmor och mindre industrifastigheter.

 

Storlek & exploatering
Bostadsområdet Fågelberget omfattas av 41 egnahemstomter samt 4 radhustomter.

Tomterna skall utbrytas ur Berginge lägenhet RNr 4:35 samt Kasberg lägenhet RNr 3:97, båda i Sviby by i Jomala kommun.

Egnahemstomternas arealer ligger mellan ca 1 227 m2 till ca 1 876 m2.
Exploateringstalet är 0,3 vilket innebär att tomternas byggnadsrätt är mellan ca 368 m2 till ca 563 m2.
Tomterna kan bebyggas med egnahemshus inrymmande en eller två bostäder.
På varje tomt får uppföras fristående ekonomibyggnad om maximalt 50 m2 vilkens byggnadsyta ingår i den totala byggnadsrätten.

Beträffande tomternas bebyggande hänvisas till bestämmelserna i den fastställda byggnadsplanen samt till byggnadsinspektören i Jomala kommun.

Säljaren ombesörjer och bekostar vägutbyggnader inklusive ytbeläggning, dragning av avlopps- och vattenledningar vilka ansluts till kommunens avlopps- och vattenledningsnät samt gatubelysning.

Dessutom utförs rörläggning för el-, telefon och centralantennanslutningar i samband med avlopps- och vattenledningsdragningen i gatuområdena.

 

Markanvändningsavtal
Markägaren och Jomala kommun har överenskommit om ett planläggningsavtal vilket bland annat stadgar att all kommunalteknik såsom vatten- och avloppsledningar, byggnadsplanevägar, gång- och cykelbana, vägbelysningsanordningar och parkområden vederlagsfritt överlåtes till Jomala kommun så snart byggnadsplanen antagits och vunnit laga kraft och efter att anläggningarna byggts ut.

 

Teknik
Kostnader för anslutning till Jomala kommuns avlopps- och vattenledningsnät samt till centralantennbolag erläggs av respektive tomtköpare i samband med inkoppling. För närmare upplysning om Jomala kommuns taxor, besök www.jomala.ax.

 

Allmänna villkor
Tomterna överlåts i sitt nu befintliga skick.

Enligt byggnadsplanens bestämmelser bör bostadshus anslutas till kommunens avlopps- och vattenledningsnät till av Jomala kommun fastställda avgifter.

Byggnadsplanområdet får tillfartsväg såsom av byggnadsplanen framgår.

De parkområden som omfattas och framgår av byggnadsplanen kommer att hållas i parkliknande tillstånd. Skötseln av parkområden kommer att ombesörjas av Jomala kommun.

Tomterna överlåts på säljarens ansvar fria från gravationer.

 

Kostnader i samband med köpslut

 

Överlåtelseskatt
4 % av köpesumman om köparen inte uppfyller kraven om befrielse av överlåtelseskatt.
Om tomtköparen bygger bostadshus som utgör ägarens första ägarbostad och som tas i bruk före köparen är 40 år gammal utgår ingen överlåtelseskatt på köpesumman.

 

Formell hantering
250 € för upprättande av köpebrev.

120 € för offentliga köpvittnets arvode.

Kostnader för lagfartens utverkande.

 

Övriga kostnader
Lantmäterikostnader

 

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Kommun
Jomala
Tillträde
Omgående efter köpslut