Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Tomter

Bostadstomter med sjönära läge i Godby, Finström

Beskrivning

SJÖNÄRA TOMTER FÖR EGNAHEMSHUS BELÄGNA I GODBY, FINSTRÖM

FÖRMEDLINGSOBJEKT: Tre st tomter för egnahemshus (BE), vilka skall avstyckas från fastighet 60-408-3-61

LÄGE: Tomterna är väl belägna invid Imbölevägen, mitt emot småbåtshamnen vid Färjsundet i Godby.

Avståndet till kommuncentrum (centrala Godby) är ca. 1 km. Avståndet till Mariehamn är ca. 15 km.

PLANFÖRHÅLLANDEN: Fastigheten omfattas av år 2010 antagen delgeneralplan för Godby.

AREAL: Vardera tomt (BE) mäter ∼3.900 m2. Exploateringstalet (e-talet) är 0,15.

SERVITUT OCH SAMFÄLLIGHETER: Fastigheten belastas av rätt till ledningsområde för Ålands elandelslag samt
Ålands vatten Ab. Ledningsområdet (ÅEA) är nedgrävt invid fastighetens östra rålinje gentemot jordbruksmark.

Vattenledningen är nedgrävd på fastighetens åkermark, närbeläget området för byggplatserna (BE).

GRAVATIONER: Tomterna överlåtes fritt från gravationer för gäld.

VISNING: Enligt överenskommelse.

TILLTRÄDE: Enligt överenskommelse.

BEGÄRT PRIS: A: 52.000 € B: 52.000 € C: 60.000 € eller anbud på respektive tomt

ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR: Tomterna är belägna inom planerat område för fast bosättning. Intressent som
saknar hembygdsrätt kan av Ålands landskapsregering beviljas jordförvärvstillstånd i syfte att förvärva tomt för fast
bosättning. I sådant fall skall tomtens storlek understiga 4.000 m2.

För det fall att köpare saknar hembygdsrätt och förvärv sker med stöd av jordförvärvstillstånd, föreligger således ej

något hinder för förvärv av tomt då tomtstorleken understiger 4.000 m2. Exploateringstalet förblir oförändrat.

Kontakta ansvarig mäklare för ytterligare information.

Tre stycken sjönära tomter för egnahemshus, väl belägna i en naturskön omgivning i Godby, med bekvämt avstånd till kommuncentrum
Tre st tomter för egnahemshus, väl belägna invid Imbölevägen, mitt emot småbåtshamnen vid Färjsundet i Godby.
Kommunal badplats i närområdet. Två tomter är belägna på åkermark och en på åker- och skogsmark. Samtliga tomter
är möjliga att exploatera med rimliga insatser. El och vatten finns i tomternas omedelbara närhet. För vardera tomt
behöver anordnas enskilt avlopp i enlighet med rådande lagstiftning. Bygglov kan beviljas på basen av år 2010 antagen
delgeneralplan för Godby. Exploateringstalet är 0,15. Detta innebär att tomtens byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta
utgör högst 15 % av tomtens areal. Vardera tomt mäter ca. 3.900 m2.

Tomternas storlek kan dock anpassas inom vissa avgränsade ramar. Tomtstorlek ⩾ 5.000 m2 härleder enligt bestämmelse i                                                                                             delgeneralplan rätt till att på tomten förutom bostadshus också uppföra en större separat ekonomibyggnad, anpassad för tomtägarens eget behov.

Under förutsättning att tomstorleken understiger 5.000 m2, kan garagebyggnad av standardformat uppföras.
Infart till samtliga tomter (tomt A, B och C) sker från Imbölevägen. Tomt A angränsar direkt gentemot Imbölevägen.
Tomt B är belägen invid tomt A i sydvästlig riktning. Väganslutning till tomt B anordnas genom servitutsväg, vilken skall
placeras på tomtområde A längsmed dess rålinje gentemot grannfastighet (markerad med pil på kartmaterial).
Direkt angränsande till tomt B i sydvästlig riktning är i enlighet med delgeneralplanen tomt C belägen.

Härav följer att köpare till tomt B skall vara medveten om att vägservitut till tomt C kommer att anordnas på tomtområde B längsmed
dess rålinje gentemot grannfastighet (markerad med pil på kartmaterial).

Vardera tomtägare ansvarar för kostnad för byggande och underhåll av servitutsvägen i proportion till sin respektive
nytta av vägservitutet. Vardera tomtägare ansvarar även för kostnad för byggande av el- och vattenledning samt övriga
anslutningar till respektive tomt.
Tomternas lokalisering i terräng samt indikativa gränser framgår av med detta prospekt sammanhörande kartmaterial.

Köparen svarar för den utgående överlåtelseskattens erläggande (4 % av köpeskillingen), områdets avstyckning och samtliga övriga
lantmäterikostnader, kostnader för lagfartens utverkande, köpebrevets upprättande (400 €) samt det offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €)

Dokument som finns att ladda ner på vår hemsida

  • Delgeneralplan för Godby och dess bestämmelser
  • Fastighetsregisterkarta med tomterna ungefärligt inritade
  • Servitutskarta

Fakta om objektet

AdressImbölevägen, 22410 Godby
KommunFinström
Begärt pris52 000 - 60 000 €
TillträdeOmgående efter köpslut.
SamfälldaNej
Beteckning60-408-3-61
GravationerÖverlåtes fritt från gravationer för gäld.
Tomtarealca 3900 m²

Bilder