Tomter

Bostadstomter med sjönära läge i Godby, Finström

Begärt pris: 58 000 €
Adress Imbölevägen, 22410 Godby
Kommun Finström
Tomtareal ca 3 900 m²
Begärt pris 58 000 €

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Delgeneralplan

Ladda ner

Servitutskarta

Ladda ner

Plan och byggnadsbestämmelser

Ladda ner

Tomtkartor med inritad vägrätt

Ladda ner

Beskrivning

SJÖNÄRA TOMTER FÖR EGNAHEMSHUS BELÄGNA I GODBY, FINSTRÖM

FÖRMEDLINGSOBJEKT: Två st tomter för egnahemshus (BE), vilka skall avstyckas från fastighet 60-408-3-61

LÄGE: Tomterna är väl belägna invid Imbölevägen, mitt emot småbåtshamnen vid Färjsundet i Godby.

Avståndet till kommuncentrum (centrala Godby) är ca. 1 km. Avståndet till Mariehamn är ca. 15 km.

PLANFÖRHÅLLANDEN: Fastigheten omfattas av år 2010 antagen delgeneralplan för Godby.

AREAL: Vardera tomt (BE) mäter ∼3.900 m2. Exploateringstalet (e-talet) är 0,15.

SERVITUT OCH SAMFÄLLIGHETER: Fastigheten belastas av rätt till ledningsområde för Ålands elandelslag samt
Ålands vatten Ab. Ledningsområdet (ÅEA) är nedgrävt invid fastighetens östra rålinje gentemot jordbruksmark.

Vattenledningen är nedgrävd på fastighetens åkermark, närbeläget området för byggplatserna (BE).

GRAVATIONER: Tomterna överlåtes fritt från gravationer för gäld.

VISNING: Enligt överenskommelse.

TILLTRÄDE: Enligt överenskommelse.

BEGÄRT PRIS: A: 58.000 € B: 58.000 €

ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR: Tomterna är belägna inom planerat område för fast bosättning. Intressent som
saknar hembygdsrätt kan av Ålands landskapsregering beviljas jordförvärvstillstånd i syfte att förvärva tomt för fast
bosättning. I sådant fall skall tomtens storlek understiga 4.000 m2.

För det fall att köpare saknar hembygdsrätt och förvärv sker med stöd av jordförvärvstillstånd, föreligger således ej

något hinder för förvärv av tomt då tomtstorleken understiger 4.000 m2. Exploateringstalet förblir oförändrat.

Kontakta ansvarig mäklare för ytterligare information.

Två stycken sjönära tomter för egnahemshus, väl belägna i en naturskön omgivning i Godby, med bekvämt avstånd till kommuncentrum

Två st tomter för egnahemshus, väl belägna invid Imbölevägen, mitt emot småbåtshamnen vid Färjsundet i Godby.
Kommunal badplats i närområdet. Bägge tomterna är belägna på åkermark och är möjliga att exploatera med rimliga
insatser. El och vatten finns i tomternas omedelbara närhet. För vardera tomt behöver anordnas enskilt avlopp i enlighet
med rådande lagstiftning. Bygglov kan beviljas på basen av år 2010 antagen delgeneralplan för Godby.
Exploateringstalet är 0,15. Detta innebär att tomtens byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta utgör högst 15 % av
tomtens areal. Vardera tomt mäter ca. 3.900 m2. Tomternas storlek kan dock mot pristillägg anpassas inom vissa
avgränsade ramar. Tomtstorlek ⩾ 5.000 m2 härleder enligt bestämmelse i delgeneralplan rätt till att på tomten förutom
bostadshus också uppföra en större separat ekonomibyggnad, anpassad för tomtägarens eget behov

Under förutsättning att tomtstorleken understiger 5.000 m2, kan garagebyggnad av standardformat uppföras.

Infart till tomterna (tomt A och B) sker från Imbölevägen. Tomt A angränsar direkt gentemot Imbölevägen.
Tomt B är belägen invid tomt A i sydvästlig riktning. Väganslutning till tomt B anordnas genom servitutsväg, vilken skall
placeras på tomtområde A längsmed dess rålinje gentemot grannfastighet (markerad med pil på kartmaterial).

Härav följer att köpare till tomt B skall vara medveten om att vägservitut till tomt C kommer att anordnas på tomtområde B längsmed dess rålinje gentemot grannfastighet (markerad med pil på kartmaterial).

Vardera tomtägare ansvarar för kostnad för byggande och underhåll av servitutsvägen i proportion till sin respektive
nytta av vägservitutet. Vardera tomtägare ansvarar även för kostnad för byggande av el- och vattenledning samt övriga
anslutningar till respektive tomt.

Tomternas lokalisering i terräng samt indikativa gränser framgår av med detta prospekt sammanhörande kartmaterial.

Köparen svarar för den utgående överlåtelseskattens erläggande (4 % av köpeskillingen), områdets avstyckning och samtliga övriga lantmäterikostnader, kostnader för lagfartens utverkande, köpebrevets upprättande (400 €) samt det offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €)

Dokument som finns att ladda ner på vår hemsida

  • Delgeneralplan för Godby och dess bestämmelser
  • Fastighetsregisterkarta med tomterna ungefärligt inritade
  • Servitutskarta

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Imbölevägen, 22410 Godby
Kommun
Finström
Begärt pris
58 000 €
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lantmäterikostnaden för tomtens utbrytning samt för utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman). Notera att köpare som ännu inte fyllt 40 år och som köper sin första bostad (minst 50%) är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
Tillträde
Omgående efter köpslut.
Samfällda
Nej
Beteckning
60-408-3-61
Gravitationer
Överlåtes fritt från gravationer för gäld.
Tomtareal
ca 3900 m²